Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

KULTÚRNO - HISTORICKÉ PAMIATKY V OBCI HÁJ

Rímskokatolícky kostol

- pôvodne gotický kostol z roku 1381, dostavaný v roku 1454, zasvätený sv. Kozmovi a Damiánovi.

Pôvodne jednoloďový, bol prestavaný na trojloďový – lode sú zaklenuté valenou klenbou s hrebienkovými lunetami. Prístup do kostola tvoria dva gotické portály z XV. storočia s bohato profilovaným kamenným ostením. V presbytériu je malý výklenok pastofória s drevenými dvierkami, na ktorých sú gotické, železné, kované okutia, podobne i na dverách vedúcich do sakristie.

Barokový hlavný oltár, v strede s obrazom sv. Kozmu a Damiána, je z konca XVII. storočia. Kazateľnica je baroková z prvej polovice XVIII. storočia, krstiteľnica je kamenná, gotická z XV. storočia.

K najcennejším pamiatkam kostola patrí plastika Madona s Ježiškom na polmesiaci, ktorej autorom bol pravdepodobne rezbársky tovariš majstra Pavla z Levoče, ktorý pochádzal pravdepodobne z Turca. Jej vznik je datovaný do roku 1500 až 1510. Ako majetok rímsko-katolíckeho farského kostola sv. Kozmu a Damiána z Hája bola uložená v 40. rokoch minulého storočia do zbierok Slovenského národného múzea v Turčianskom sv. Martine. Terajšia veža kostola je 25 m vysoká a sú v nej umiestnené tri zvony. Pôvodné staré zvony boli v období 1. svetovej vojny zrekvirované. Od vzniku farnosti v roku 1340 účinkovalo v Háji 42 kňazov. Prvým bol v roku 1340 de Gay a posledným v Háji pôsobiacim kňazom od roku 1955 do roku 1972 bol Ján Hulla.

 

Bývalá Rímsko - katolícka fara, v súčasnosti materská škola.

Katolícka fara je barokovou stavbou z roku 1764, značne prestavanou v XX. storočí. Na chodbe, ako i v jednej miestnosti sú zachované barokové klenby. Rímsko-katolícky kostol sv. Kozmu a Damiána, pôvodne gotický, bol postavený okolo roku 1454, takmer úplne prestavaný začiatkom XVII. storočia, upravovaný v roku 1671 a zaklenutý roku 1720.

          

Evanjelický kostol

- z rokov 1819-1821, postavený v barokovo-klasicistickom slohu.

Kostol evanjelického augsburského vyznania bol postavený v rokoch 1819 až 182l v barokovo-klasicistickom slohu tolerančných chrámov. Vnútorná sieň je krytá dreveným trámovým stropom, na stene sa nachádza drevená protestantská empora. Oltár je z roku 1820. V strede je obraz Krista v Emauzoch, v nadstavci obraz Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica je empírová, krstiteľnica klasicistická, drevená z roku 1820. Liturgické náčinie dodnes používané tvorí strieborný kalich, luster, oltárne cínové svietniky, cirkevná pečať a medená krstná misa. Od roku 1910 sa pri kostole buduje cirkevná knižnica. Prvé zvony na kostolnej veži pochádzajú zo začiatku XIX. storočia, nová cirkev zadovážila zvony v prvých decéniách XX. storočia. 

Kostoly sú dosiaľ živé. Farníci oboch cirkví nažívajú v obci v zhode. Obidva kostoly sú zapísané v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR. Prvý, takmer úplný súpis turčianskych farárov a kostolov vyhotovili pápežskí decimátori v roku 1332. Uviedli ich príjmy a odvedený pápežský desiatok. Farár Peter z Hája – de Guan mal príjem asi jednu hrivnu, od ktorej zaplatil desiatok 6 grošov. Prvým kňazom roku 1560 bol Tomáš Čudlík. S jeho príchodom do cirkvi prešiel aj kostol do užívania evanjelickej farnosti. Kostol bol majetkom evanjelikov až do vyhnania farára Andreja Bázlika do roku 1710, kedy bol chrám aj s farou evanjelikom odobratý. Po odobratí chrámu sa hájski evanjelici pridružili k artikulárnej cirkvi ivančianskej a po tolerančnom patente Jozefa II. ku cirkvi mošovskej. Tobiáš Masník roku 1640 žil pod panovaním Leopolda, kedy evanjelici, ale zvlášť kňazi a učitelia, boli pre svoju vieru prenasledovaní. Dostal sa pred bratislavský súd. Odtiaľto sa vyslobodil a vrátil späť do Hája roku 1686. Posledným kňazom prvého obdobia bol Andrej Blázi. Roku 1709 ho Jezuiti vyhnali z cirkvi. O rok neskoršie odobrali chrám aj s farou. Po vydaní tolerančného patentu cisára Jozefa II. roku 1781 sa náboženské právo evanjelikov rozšírilo a hájski evanjelici zatúžili po osamostatnení. Najviac sa s touto myšlienkou zaoberal vtedajší richtár a obecný notár Juraj Holeš. Roku 1819 boli posvätené základné kamene a 11. októbra 1820 bol posvätený kostol, ako je uvedené v cirkevnom archíve. Prvý farár oživotvorenej cirkvi bol Jozef Alexander Labát. Druhým kňazom bol Juraj Holuby, otec Karola Holubyho. Najdlhšie pôsobiacim farárom v Háji od roku 1971 do roku 1999 bol Milan Urbánek.

 

 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685