Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI OBECNÝ ÚRAD NÁVŠTEVNÍCI FOTOGALÉRIA KONTAKTY

<<späť

História školstva v obci Háj

Prvýkrát sa spomína hájske školstvo v roku 1565. Podľa materiálov v archíve Kremnica sa píše, že v nej pôsobili „súci a pilní učitelia“, čoho dôkazom bola aj mimoriadna vzdelanosť hájskych a dolnoštubnianskych občanov, ktorí túto evanjelickú školu navštevovali. 

Ako prvý učiteľ sa spomína Tomáš Čudlík. Po ňom prišiel Juraj Homolovinus, ktorý bol aj pomocným kňazom evanjelickej cirkvi. Ďalšími učiteľmi boli Martin Leo Turčan – pôsobil do roku 1616 a Juraj Francisci z Martina, pôsobiaci do roku 1641.

Vynikajúcim učiteľom bol Matej Murgaš, pôsobiaci do roku 1567 – za jeho účinkovania pribudlo toľko žiakov, že sa musela zväčšiť i učebná sieň.

Nasledovali Matej Burianov, Andrej Gregoriades a Juraj Blaho, ktorého v roku 1709 aj s kňazom vyhnali z Hája jezuiti, neskôr učil v Rakši. Po vyhnaní evanjelického kňaza a učiteľa popri cirkvi utrpela aj škola.

V rokoch 1821-35 tu pôsobil Daniel Labát. Od roku 1836 nastúpil Juraj Dérer, pôsobiaci až do svojej smrti roku 1885. Po ňom prišiel Ján Timko, bývalý príbovský učiteľ a kantor. Keď odišiel na odpočinok na jeho miesto nastúpil roku 1921 Ján Uličný z Liptovského Jamníka, ktorý tu pôsobil až do roku 1962.

Od tohto roku bola v Háji učiteľkou a neskôr i riaditeľkou Anna Očkajová, rodená Svitačová. Ako učiteľ tu pôsobil aj Juraj Mračko. Z dôvodu odchodu mladých rodín z obce následne došlo k úbytku žiakov základnej školy 1. až 4. ročníka, čo vyústilo k zrušeniu Základnej školy v Háji v roku 1984.

Školská budova v roku 1818 stála na tom istom mieste, kde aj teraz. Na pôvodnej budove nebola urobená žiadna zmena až do roku 1870, kedy bola uskutočnená prestavba a prístavba. V roku 1926 bola celá budova renovovaná a zmenené boli aj priestory vo vnútri.

Namiesto pôvodnej učebne sa urobil učiteľský byt, a naopak – byt sa prerobil na učebňu, čím sa priestory zväčšili. Náklady vo výške 99 139 Kč boli hradené, okrem materiálu, hájskymi evanjelikmi. Zariadenie školy bolo cirkevné. 

Prvá zmienka o rímsko-katolíckej škole a o jej budove je podľa vizitačnej zápisnice z roku 1821. V tomto čase sa už spomína, že cirkev mala školskú budovu postavenú z dreva. Zo zápisov farnosti nebolo možné zistiť kedy a na ktorom mieste bola postavená. Roku 1846 bola s veľkou pravdepodobnosťou opravená, a to za pôsobenia farára Ignáca Zeiala. Po rozpadnutí drevenej budovy, v roku 1874, sa začala stavať školská budova z pevného materiálu, najpravdepodobnejšie na tom istom mieste. Učebňa bola na východnej strane budovy oknami na severu. Na západnej strane bol učiteľský byt, neskôr byt organistu.

Vyučovalo sa od roku 1878 do roku 1908, kedy bola škola zrušená pre veľmi malý počet školopovinných detí rímsko-katolíckeho náboženstva.

Prvým učiteľom na fare bol Ján Plander, ktorý tu učil do roku 1893 a ktorý na vlastnú žiadosť odtiaľto aj odišiel. Po jeho odchode biskup so súhlasom maďarských kráľovských inšpektorov vymenoval na uvoľnené miesto Ignáca Humela, ktorý odišiel z Hája v roku 1908 po zrušení školy. 

Prvého septembra 1908, po zrušení školy, prišiel Emil Ferček, už nie ako učiteľ, ale ako organista.

Po ňom nastúpil Ján Beňo, ďalej Karol Hranický a po odstupe Štefan Kviatkovský. 

Od roku 1880 až do roku 1893 bolo v škole každý rok okolo 20 detí. To už chodili do školy aj deti niektorých evanjelických rodín. Okrem nich školu navštevovali deti rímsko-katolíckeho vyznania z Viesky, Čremošného, ba dokonca až z Prievidze. Deti sa vyučovali od zberu úrody v jeseni do jari, pokiaľ nevyhnali dobytok na pašu, kedy sa deti rozišli za pasením statku. Školský rok sa končil exámenom. Opakovacia škola, ktorá bola dvojročná, trvala od novembra do marca – sem chodili deti, ktoré skončili školopovinnosť. Za neprítomnosť dieťaťa v škole boli rodičia trestaní pokutou od 50 grajciarov do 4 zlatiek. Dôkazom, že škola nebola vybavená tak ako dnešná, moderná, je, že 6. novembra 1893 Humel žiadal od školského výboru peňažnú pomoc na hárky, obrazy a nástenné tabule pre vyučovanie. K zaujímavostiam patrí aj skutočnosť, že v roku 1899 sa senát uzniesol zamedziť rozširovaniu suchôt a do výbavy tried pribudli pľuvátka. Učiteľ Humel bol aj ovocinárom – mnohí zo starších ľudí ho spomínajú ako pestovateľa ovocných stromov. Dôkazom toho bolo, že žiadal od obce pridelenie pozemku na výsadbu ovocných stromčekov, zeleniny a liečivých bylín. 14. apríla 1907 mu maďarský školský dozorca nariadil urobiť v škole prednášku na tému „Ochrana vtáctva a stromovia“.

<<späť

 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685