Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI OBECNÝ ÚRAD SAMOSPRÁVA ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA KONTAKTY

MATERSKÁ ŠKOLA V OBCI HÁJ

Kontaktné informácie  |  Dokumenty Ochrana osobných údajovČinnosť 2008/09  |  História MŠ po súčasnosť  |  História školstva v obci

 

Ukážky z materskej školy:

Pozrieť všetky fotky zo škôlky


Kontaktné informácie

Adresa: Materská škola Háj č.69, 039 01 Turčianske Teplice

Prevádzková činnosť: denná - v čase od 7.00 hod do 16.00 hod.

Personál:

Riaditeľka MŠ:  Žofia Ertľová, poverená vedením MŠ

Učiteľka MŠ:     Žofia Ertľová a Mgr. Monika Bryndzová

Kuchárka MŠ:   Mária Juhászová  

 


Dokumenty

     Správa o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2017/2018

     Správa o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2015/2016

     Správa o výchovno-vzdelávacom procese v školskom roku 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2007/2008

Správa MŠ v Háji za škol. rok 2008-2009


Ochrana osobných údajov

     Ochrana osobných údajov [PDF, 112 KB]


Činnosť 2008/09

september 2008

- poznávanie rodného kraja,

- zdolávanie prírodných prekážok „Chodník zdravia“ – chôdza a dlhšiu vzdialenosť a zber prírodnín.

október 2008

- „Deň jablka“ - v spolupráci so ŠJ a rodičmi,

- posedenie pri knihe, kreslenie rozprávky, výstavka v obci,

- vytvorenie jesennej výzdoby v MŠ – dotvorenej výtvormi detí s prírodnín,

- jesenné práce v školskej záhrade.

november 2008

- strašidielka z tekvice v spolupráci s rodičmi a staršími súrodencami (pozrieť fotky z akcie),

- príprava kultúrneho programu na Mikuláša.

december 2008

- Mikulášska besiedka v  MŠ v spolupráci so študentkami  PaSA v Turč. Tepliciach, ktoré deťom pripravili kultúrny program,

- Vianočné vystúpenie v obci v spolupráci s ZUŠ v Turč. Tepliciach – hudobný odbor (flauty) a  tanečný odbor (hudobno-pohybová výchova) a privítanie Mikuláša.

január 2009

- zápis detí do 1. ročníka,

- sezónne hry a činnosti – lyžovanie, príprava karnevalu.

február 2009

-  fašiangový karneval v  MŠ v  spolupráci so ŠJ a s  rodičmi , ktorí deťom pripravili pekné masky, občerstvenie a zapojili sa do hier a súťaží,

- návšteva ZŠ Školská v Turčianskych Tepliciach.

marec 2009

- návšteva mestskej knižnice v Turčianskych Tepliciach,

- Marec – „mesiac knihy“ - týždeň hlasného čítania,

- zapojili sme sa do druhého kola prednesu poézie detí MŠ „Veselé zvieratká“ na MŠ Dubové,

- príprava na Veľkonočné sviatky – výroba veľkonočných ozdôb, výzdoba interiéru

apríl 2009

- položenie kytice vďaky k pamätníku v obci – výročie oslobodenia,

- zdobenie mája v predvečer 1. mája v obci – s rodičmi.

máj 2009

- „Deň matiek“ – verejné vystúpenie v obci, čomu predchádzala príprava darčekov pre mamičky,

- účasť detí MŠ na prehliadke v  speve ľudových piesní „Turčiansky sláviček“, ktorej sa zúčastnili 2 deti,

- vychádzky do prírody, ekologické hry,

- účasť predškolákov na otvorenej hodine v 1. ročníku ZŠ, zhotovenie darčekov pre prvákov, oboznámenie so ŠK.

jún 2009

- výlet do prírody spojený s hrami a opekaním,

- MDD v MŠ – týždeň detskej radosti,

- MDD v obci – „Cesta  okolo sveta“ - športové a tvorivé aktivity,

- zhotovenia tabla pre predškolákov,

- rozlúčka s predškolákmi, ktorí na záver škol. roka dostali rozprávkovú knižku s venovaním a pochvalným listom, nasledoval krátky kultúrny program a záverečná  rozlúčková diskotéka s posedením a pohostením,

- príprava kultúrneho programu pri príležitosti 745. výročia založenia obce Háj - v spolupráci so ZUŠ Turčianske Teplice a ZUŠ Mošovce, nástenka v obci „Z histórie MŠ“.

hore na úvod  


História MŠ po súčasnosť

Objekt materskej školy sa nachádza v bývalej katolíckej fare. Generálna oprava bola realizovaná v roku 1964, kedy bola budova značne prestavaná. Budova bola odkúpená od rímsko-katolíckej cirkvi, prispôsobená na prevádzkovanie materskej školy a v roku 1973 bola do prevádzky aj uvedená. Zachovali sa tu pôvodné barokové klenby. Objekt je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Materská škola bola v rokoch 1973-83 jednotriedna a prevádzkovala ju Školská správa v Martine – Odbor školstva. Pracovný kolektív viedla riaditeľka Jarmila Dzurjaninová až do roku 1991. V rokoch 1991-93 bola riaditeľkou Mária Chmelíková. V tomto období došlo k značnému poklesu počtu detí – z tohto dôvodu, od roku 1993 do roku 1995, bol zriadený útulok s poldennou prevádzkou. V školskom roku 1995/96 sa materská škola opäť otvorila na celodennú prevádzku a jej prevádzkovateľom sa stal Obecný úrad Háj. V tomto období bolo zapísaných do materskej školy zapísaných 20 detí. Od roku 1996 je riaditeľkou materskej školy Helena Jachová. 

Budova materskej školy leží na okraji obce obklopená zeleňou – táto skutočnosť prispela k tomu, že sa spracoval projekt pod názvom „Zelená materská škola“, realizovaný od roku 1999. Strategickým cieľom je priblížiť dianie v prírode, zaoberať sa jej ochranou, viesť deti k zdravému spôsobu života a vytvárať tak prostredie stimulujúce deti.


hore na úvod  |  Kontaktné informácie Dokumenty Ochrana osobných údajovČinnosť 2007/08  |  História školstva v obci

 
 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685