Obec Háj
ObecHáj

Výberové konanie

V zmysle § 5 odst. 7 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme, že vo výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Háj, ktoré sa konalo dňa 30.3.2015, bola vybraná /ako jediná uchádzačka o túto funkciu/ Dagmar Jariabková, Čremošné č.60, ktorá bola na návrh Rady školy pri Materskej škole Háj, podľa § 4 odst.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na základe výsledkov výberového konania vymenovaná dňom 1.4.2015 do funkcie riaditeľky Materskej školy Háj.

Zodpovedá:
  • 12641. písomná zmienka
  • 468Obyvateľstvo
  • 509 m. nm.Nadmorská výška
  • Kostoly
  • Futbalové ihrisko
  • Materská škola