Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

 

CENNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV

Platný od 1.10.2012 v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

1.)  Osvedčovanie listín a podpisov

 

ÚKON

CENA

Osvedčenie podpisu na listine

- ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, pri urýchlenom vybavení, alebo vykonaní úkonu mimo úradnej miestnosti

2,00 €

4,00 €

Osvedčenie odpisu listiny v slovenskom jazyku

2,00 €

Osvedčenie odpisu listiny v českom jazyku

4,00 €

Osvedčenie správnosti údajov v žiadosti o výpis z registra trestov alebo v žiadosti o odpis registra trestov

1,50 €
Vydanie potvrdenia o pobyte osoby 5,00 €

 

2.)  Správne poplatky iné

ÚKON

CENA

Stavebné povolenie:

a.) na stavbu rodinného domu

b.) na stavbu bytových domov

c.) stavebné úpravy

d.) na rekreačné a záhradkárske chaty

 - ak plocha nepresahuje 25 m2

 - ak plocha presahuje 25 m2

e.) na stavbu garáže

 

50,00 €

200,00 €

35,00 €

 

25,00 €

50,00 €

30,00 €

Predĺženie stavebného 23,00 €
Povolenie na zmenu užívania stavby 30,00 €

Povolenie na odstránenie stavby:

 - fyzická osoba

 - právnická osoba

 

20,00 €

50,00 €

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

a.) rodinný dom

b.) chata

c.) garáž

 

35,00 €

20,00 - 50,00 €

20,00 €

Rozhodnutie o umiestnení stavby:

 - fyzická osoba

 - právnická osoba

 

40,00 €

100,00 €

Povolenie na drobnú stavbu 10,00 €
   

Nájom za hrobové miesta (na 10 rokov):

a.) jednohrob

b.) dvojhrob

 

5,00 €

10,00 €

   

Vydanie rybárskeho lístka

a.) týždenný

b.) mesačný

c.) ročný

d.) trojročný

 

1,50 €

    3,00 €

    7,00 €

  17,00 €

   

Vydanie rozhodnutia

a.) o výrube drevín

 - fyzická osoba

 - právnická osoba

 

 

 

10,00 €

100,00 €

b.) o reklame

 - do 15 m2 vrátane

 - od 15 m2 do 40 m2 vrátane

 - nad 40 m2

 

60,00 €

200,00 €

430,00 €

c.) o rozkopávke

 - položka 82

 

80,00 €

d.) ohlásenie drobných a stavebných prác 10,00 €

    

 

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685