Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

 

STAROSTKA

 

Erika Herčúthová

Háj 5

03901 Turčianske Teplice

Tel.: 043/4922685

Mobil:  +421915 981 800

Email: starostkahaj@gmail.com

 

Zástupca starostky: Miroslav Pavlík

 

Starosta je:

 1.) Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a  zložením sľubu starostu. Spôsob voľby starostu  upravuje osobitný zákon.

 2.) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v  majetkovo-právnych vzťahoch obce,  pracovno-právnych vzťahoch a  v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 Starosta najmä:

 

 - zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje  uznesenia,

 - vykonáva obecnú správu,

 - zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,

 - vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,

 - rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 

 - starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že  ho nepodpíše  v lehote podľa

   § 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov.

 - ustanovenie podľa písmena f)  sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.

 - ak bol výkon  uznesenia obecného zastupiteľstva podľa  písmena f)  pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.

   Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie  nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže  pozastaviť.

4.

     Platové pomery starostu upravuje osobitný  zákon.

5.  Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. 

6. 

 Mandát  starostu  zaniká  za nedodržanie  podmienok uvedených  v § 13 písm. a, odsek 1 a 2   zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien           

 a doplnkov.

 

 Starosta má jedného zástupcu na celé funkčné obdobie, ktorý by mal byť zvolený do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak sa tak  nestane, zástupcu starostu zvolí             

 obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

 Zástupca starostu zastupuje starostu  v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.  Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.  

    

 

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685