Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

A K T U Á L N E
 
A R C H Í V

2.7.2019 | Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

 

Obec Háj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Háj 69, 039 01 Turčianske Teplice s nástupom od 10.08.2019. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky sa dozviete vo vyhlásení výberového konania.

29.3.2016 | Výsledok výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky MŠ

 

V zmysle § 5 odst. 7 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme, že vo výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Háj, ktoré sa konalo dňa 29.3.2016, bola vybraná /ako jediná uchádzačka o túto funkciu/ Anna Kováčová, ktorá bola na návrh Rady školy pri Materskej škole Háj, podľa § 4 odst.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na základe výsledkov výberového konania vymenovaná dňom 6.4.2016 do funkcie riaditeľky Materskej školy Háj.


1.3.-22.3.2016 | Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky MŠ

 

Bližšie informácie nájdete tu.


1.4.2015 | Výberové konanie

 

V zmysle § 5 odst. 7 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov oznamujeme, že vo výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy Háj, ktoré sa konalo dňa 30.3.2015, bola vybraná /ako jediná uchádzačka o túto funkciu/ Dagmar Jariabková, Čremošné č.60, ktorá bola na návrh Rady školy pri Materskej škole Háj, podľa § 4 odst.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov na základe výsledkov výberového konania vymenovaná dňom 1.4.2015 do funkcie riaditeľky Materskej školy Háj.


1.3.2015 | Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Háji

Obec Háj, v zastúpení starostkou obce, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje dňom 01.03.2015 výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Háj č.69, 039 01 Turč. Teplice (bez právnej subjektivity) s nástupom od 01.04.2015.
Ďalšie informácie nájdete
 tu.


  Súťaž - kanalizácia a čistenie odpadových vôd v meste Turčiasnske Teplice a región Horný Turiec - kanalizácia Háj

- VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) č. 10906 - WYP, zverejnené vo vestníku č. 114/2014 - 13.06.2014

- vysvetlenie k súťažným podkladom č. 1, 20.6.2014

- vysvetlenie k súťažným podkladom č. 2, 25.6.2014


2.6.2014  |  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Háji

Starostka obce podľa ustanovenia § 4 zákona č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasujevýberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Háji č. 69, 039 01 Turčianske Teplice. Prihlášku do výberového konania je potrebné doručiť do 25.06.2014, ďalšie informácie nájdete v prílohe:

Vyhlásenie výberového konania (pdf, 146 kB)


7.3.2014  |  Oznámenie o zadaní zákazky

Obec Háj oznamuje o zadaní zákazky na zhotovenie stavebných prác „Obecný úrad Háj a KD č.176 sokel+ vstupný areál pred budovou“ a zákazky na zhotovenie stavebných prác „Zateplenie budovy šatní a fasádny náter s .č. 178.

Oznámenie o zadaní zákazky (pdf, 180 kB)


14.06.2013  |  Oznam k výberovému konaniu

Dňa 26.06.2013 o 10.00 hod sa na Obecnom úrade v Háji č. 176, 039 01 Turčianske Teplice uskutoční otváranie časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" na podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác "Kanalizácia s čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a región Horný Turiec - Obec Háj".

Zároveň oznamujeme, že dňa 10.07.2013 o 10.00 hod na Obecnom úrade v Háji č. 176, 039 01 Turčianske Teplice sa v zasadačke uskutoční otváranie časti ponúk označených ako "KRITÉRIÁ" na podprahovú zákazku na uskutočnenie stavebných prác "Kanalizácia s čistenie odpadových vôd v meste Turčianske Teplice a región Horný Turiec - Obec Háj". Na otváraní časti ponúk označených ako "KRITÉRIÁ" sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená.

Oznam k výberovému konaniu (PDF dokument, 28 kB)


04.06.2013  |  Výzva na predloženie ponuky

Obec Háj ako verejný obstarávateľ vyhlásila výzvu na predloženie ponuky k podprahovej zákazke na uskutočnenie stavebných prác "Kanalizácia s čistenie odpadových vôd v meste Turčianske

Teplice a región Horný Turiec - Obec Háj". Lehota na predkladanie ponúk je do 25.6.2013 do 10.00 hod.

Výzva na predloženie ponuky (Word dokument, 110 kB)

Výzva na predloženie ponuky (PDF dokument, 83 kB)


16.7.2012  |  Obec informuje o voľnom pracovnom mieste

Obec Háj - Obecný úrad Háj v zmysle § 11 a odst. 1 písmena a) zákona č. 317/2009 o pedagogických odborných zamestnancoch informuje o voľnom pracovnom mieste učiteľky materskej školy v termíne od 01.09.2012. Kvalifikačné predpoklady sú požadované v súlade s vyhláškou MŠ - SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Úplné znenie oznamu (pdf, 305 kB)


11. mája 2009  |  Výberové konanie miesta riaditeľky MŠ

 Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Háji č. 69, 039 01 Turčianske Teplice.

 Na stiahnutie: Výberové konanie MŠ.pdf (25 kB)


12. marec 2009  |  Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk "Rekonštrukcia obecného úradu a kultúrneho domu".

Na stiahnutie: Vyzva na predkladanie ponuk.pdf (44 kB)

    

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685