Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE HÁJ

 

ROK 2019

Dodatok 2/2019 (PDF, 367 KB)

Dodatok 2/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Háj o miestnych daniach a miestnom popolatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1/2014 zo dňa 11.12.2014.

Vnútorná smernica 1/2019 (PDF, 335 KB)

Vnútorná smernica 1/2019 o dotáciach v pôsobnosti ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa týka poskytovania dotácie na stravu.

Dodatok 3/2019 k VZN 1/2008 (PDF, 396 KB)

Dodatok č.3/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Háj č.1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.

Dodatok 4/2019 k VZN 1/2008 (PDF, 452 KB)

Dodatok č.4/2019 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Háj č.1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.
ROK 2018

Dodatok 2/2018 k VZN 1/2008 (PDF, 388 KB)

Dodatok č.2/2018 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Háj č.1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení.
ROK 2017

VZN 2/2017 (pdf, 151 kB)

Všeobecne záväzného nariadenie č.2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území Obce Háj.

 

VZN 1/2017 (pdf, 146 kB)

Všeobecne záväzného nariadenie č.1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľby do Európskeho parlamentu, voľby do orgánov samosprávneho kraja žilinského a voľby do orgánov samosprávy obce Háj.

 

Interná smernica Obce Háj platná od 01.06.2017 (pdf, 207 kB)

O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou.

 

Interná smernica Obce Háj platná od 01.04.2017 (pdf, 218 kB)

O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou.

 

 

ROK 2016

VZN 1/2016 (pdf, 375 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.1/2016 zo dňa 16.6.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

 

 

ROK 2015

Príloha č. 1 k VZN č. 2/2015 (pdf, 114 kB)

Príloha č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č.2/2015 - Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce

 

VZN 2/2015 (pdf, 140 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.2/2015 zo dňa 14.12.2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

 

VZN 1/2015 (pdf, 157 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.1/2015 zo dňa 14.12.2015 o financovaní centier voľného času a aktivít poriadaných obcou Háj

 

Dodatok č. 1/2015 k VZN č. 1/2014 (pdf, 127 kB)

Dodatok č.1 zo dňa 14.12.2015 účinný od 1.1.2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Háj č. 1/2014 zo dňa 11.12.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Interná smernica Obce Háj (pdf, 245 kB)

O prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

 

 

ROK 2014

VZN 1/2014 (pdf, 241 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.1/2014 zo dňa 11.12.2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, účinné od 1.1.2015

 

 

ROK 2012

VZN 2/2012 (doc, 41 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.1/2012 zo dňa 10.12.2012 o dani z nehnuteľnosti, účinné od 1.1.2013
 

VZN 1/2012 (doc, 41 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.1/2012 zo dňa 10.12.2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Háj, účinné od 1.1.2013

 

 

ROK 2009

Dodatok č. 1/2009 k VZN č. 3/2008 (pdf, 24 kB)
Dodatok č.1 zo dňa 16.12.2009 účinný od 1.1.2010 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Háj č. 3/2008 zo dňa 12.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

 

ROK 2008

VZN 3/2008 (doc, 39 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.3/2008 zo dňa 12.12.2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, s účinnosťou od dňa 01.01.2009

VZN 2/2008 (doc, 39 kB)

Všeobecne záväzné nariadenie obce Háj č.2/2008 zo dňa 12.12.2008 o dani z nehnuteľnosti, s účinnosťou od dňa 01.01.2009
 

VZN 1/2008 (doc, 39 kB)
Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení zo dňa 30.10.2008, s účinnosťou od dňa 01.01.2009


Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685