Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

 

SAMOSPRÁVA OBCE HÁJ
 

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak takéto úkony podľa  osobitného zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.
 

2. Samosprávu obce Háj vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :
a/ orgánov obce
b/ hlasovaním obyvateľov obce v miestnom referende
c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce
 

3. Obec pri výkone samosprávy najmä:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadením, hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak neustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k ustanoveniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
e) zabezpečuje verejnoprospešné služby najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
f) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, vytvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, telesnú kultúru a šport,
g) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb,
h) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
i) vykonáva investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
j) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitých predpisov svoje rozpočtové, iné zariadenia,
k) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
l) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
m) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitých predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
n) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitého predpisu,
o) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
p) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
 

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
 

5. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

 

 
 

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685