Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

KOMISIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZOZNAM ČLENOV PRÍSLUŠNÝCH KOMISIÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

Finančno - plánovacia komisia

Predseda: Miroslav Pavlík

Členovia: 

Zuzana Pavlíková
Eleonóra Ločajová
Jana Jariabková

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku a stavebná

Predseda: Ing. Radoslav Svitač

Členovia: 

Ing. Milan Koleno
Tomáš Miazdra
Róbert Ižip
Mgr. Milan Michalík

 

Kultúrno - športová komisia

Predsedníčka: Ing. Lenka Lejtrichová

Členovia:        

Marta Šmulíková
Róbert Ižip
Katarína Kmeťová
Ing. Radoslav Svitač
Miroslav Pavlík
Mgr. Denisa Herčúthová
Mgr. Barbora Svitačová

 

Členka Rady školy pri MŠ Háj

Marta Šmulíková

 

Zbor pre občianske záležitosti /ZPOZ/

Predsedníčka: Erika Herčúthová

Podpredsedníčka: Ing. Lenka Lejtrichová

Členovia:
Anna Fillová
Mgr. Katarína Hanková
Mgr. Barbora Svitačová

 

1. Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
2. Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zápis z komisie vyhotovuje zapisovateľ.
3. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.
4. Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvanými obecnými orgánmi k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy, podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisie   

     informovať.
5. Komisie sa schádzajú podľa potreby. Komisie zvolá a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
6. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
7. Pri obecnom zastupiteľstve v Háji boli zriadené nasledovné komisie :
    Finančno – plánovacia, Komisia pre ochranu verejného poriadku a stavebná a Kultúrno – športová komisia.
 


 

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685