Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Komunálne voľby
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2018

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

  ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA

FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

   PLÁN PRÁCE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:  |  rok 2019  |  rok 2018  |  rok 2017  |  rok 2016  |  rok 2015  |  rok 2014  |  rok 2013  |  rok 2012  |  rok 2011  |  rok 2009

PLÁN PRÁCE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V HÁJI NA ROK 2019

07.02.2019

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.

3. Správa o činnosti OcÚ, poslancov OZ a ZPOZ – u za rok 2018.

4. Prejednanie a pripomienkovanie návrhu plánu práce OZ na rok 2019.

5. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.

6. Návrh na uznesenie, záver.


28.03.2019

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.

3. Správa o činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018.

4. Organizačné zabezpečenie kultúrno – športových aktivít v obci (oslobodenie obce, stavanie mája, Deň víťazstva nad fašizmom).

5. Organizačné otázky informácie, pripomienky, diskusia.

6. Návrh na uznesenie, záver.


02.05.2019

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.

3. Memoriál Ing. M. Donáta a J. Šípku ???

4. Organizačné zabezpečenie osláv Dňa matiek a Dňa otcov, MDD, (Jánska vatra ???)

5. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.

6. Návrh na uznesenie, záver.


13.06.2019

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.

3. Schválenie Záverečného účtu obce Háj za rok 2018.

4. Organizačné zabezpečenie osláv 75. výročia SNP spojených s kultúrno - športovým popoludním „Rozlúčka s prázdninami“, Vatra SNP v areáli futb. ihriska.

5. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.

6. Návrh na uznesenie, záver.


19.09.2019

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.

3. Správa o činnosti komisie OVP a stavebnej za 1. polrok 2019.

4. Správa o činnosti hl. kontrolóra obce za 1. polrok 2019.

5. Mesiac úcty k starším október 2019.

6. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.

7. Návrh na uznesenie, záver.


24.10.2019

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.

3. Správa o činnosti finančno-plánovacej komisie k 30.09.2019.

4. Správa o činnosti kultúrno-športovej komisie k 30.9.2019.

5. Organizačné zabezpečenie Mikulášskeho večierka.

6. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.

7. Návrh na uznesenie, záver.


12.12.2019

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.

2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.

3. Prejednanie návrhu rozpočtu obce na roky 2021 – 2022 a schválenie rozpočtu obce na rok 2020.

4. Prejednanie a schválenie VZN na daň z nehnuteľností a komunálny odpad.

5. Správa DHZ o zazimovaní požiarnej techniky.

6. Inventarizácia majetku obce – určenie inventarizačných komisií.

7. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.

8. Návrh na uznesenie, záver.


 

V Háji, dňa 21.02.2018

  Erika Herčúthová

 starostka obce


PLÁN PRÁCE ZA PREDCHÁDZAJÚCE ROKY:  |  rok 2019  |  rok 2018  |  rok 2017  | rok 2016  | rok 2015 |  rok 2014 |  rok 2013  |  rok 2012  |  rok 2011  |  rok 2009

Aktualizácia stránky: 07.08.2018 13:19

Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685