Menu
Obec Háj
ObecHáj

Hlavný kontrolór

Zatiaľ neurčený/á


 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Na zvolanie a odvolanie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov /§18a ods. 3/. Voľbu a odvolanie hlavného kontrolóra potvrdzuje obecné zastupiteľstvo formou uznesenia.
 2. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na obdobie šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce. Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzatvorenie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby hlavného kontrolóra.
 3. Starosta je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra. Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 4. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa predpisu - zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
 5. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Obmedzenie sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti upravených v § 18 ods.1 štvrtá veta zákona.
 6. Hlavný kontrolór kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 7. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou:
 • a) poslanca,
 • b) starostu,
 • c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • d) iného zamestnanca obce,
 • e) podľa osobitného zákona (napr. zák. č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch).
 1. Plat hlavného kontrolóra sa určí v zmysle § 18 písm. c zákona. Obecné zastupiteľstvo môže hlavnému kontrolórovi schváliť mesačnú odmenu až do výšky 30% z jeho mesačného platu.
 2. Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.
 3. Deň voľby hlavného kontrolóra vyhlási OZ na úradnej tabuli, webovej stránke obce najmenej 40 dní pred dňom konania voľby tak, aby sa voľba vykonala počas 60 dní funkčného obdobia doterajšieho hlavného kontrolóra. Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby do podateľne obecného úradu. Súčasťou prihlášky je aj výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a doklad o vzdelaní.
 4. Ak výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyhlási obecné zastupiteľstvo nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra.
 5. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká:
 • a) vzdaním sa funkcie,
 • b) odvolaním z funkcie,
 • c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
 • d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 • e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 • f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 • g) dňom, keď začal vykonávať funkciu nezlučiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra.
 1. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak:
 • a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
 • b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 • c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení o tom, že nevykonáva podnikateľskú činnosť a že nevykonáva činnosti uvedené v § 18 ods. 1 zákona alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.
 1. Hlavný kontrolór:
 • a) vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov (zák. č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov), kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi,
 • b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadaní,
 • d) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred rokovaním v zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke obce,
 • e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
 • f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • h) zúčastňuje sa na zasadaniach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,
 • ch) je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi obce,
 • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
 • j) kontrolnú činnosť vykonáva v obecnom úrade a v organizáciách spadajúcich pod obec Háj

Plán činnosti HK

Návrh plánu kontrólnej činnosti na druhý polrok 2023

22Návrh_plánu_na_2polrok_2023_Háj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,32 kB
Stiahnuté: 63×
Vložené: 14. 8. 2023

Návrh plánu kontrólnej činnosti na prvý polrok 2023

NávrhPlánuNa_rok_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,16 kB
Stiahnuté: 70×
Vložené: 1. 6. 2023

Rok 2020

Rok 2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 225,08 kB
Stiahnuté: 270×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2019

Rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,5 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2018

Rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,37 kB
Stiahnuté: 241×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2017

Rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,17 kB
Stiahnuté: 299×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2016

Rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 335,34 kB
Stiahnuté: 257×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2015

Rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,6 kB
Stiahnuté: 257×
Vložené: 30. 5. 2020

Správy o činnosti HK

I. polrok 2022

obec-haj-samosprava-sprava-o-cinnosti-hlavneho-kontrolora-za-1-polrok-2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,64 kB
Stiahnuté: 94×
Vložené: 8. 9. 2022

II. polrok 2021

obec-haj-samosprava-sprava-o-cinnosti-hlavneho-kontrolora-za-2-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 58,57 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 26. 4. 2022

I. polrok 2021

obec-haj-samosprava-sprava-o-cinnosti-hlavneho-kontrolora-za-1-polrok-2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,13 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 22. 9. 2021

II. polrok 2020

obec-haj-samosprava-sprava-o-cinnosti-hlavneho-kontrolora-za-2-polrok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 456,79 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 26. 3. 2021

I. polrok 2020

sprava-o-cinnosti-hk-za-1-polrok-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 294,35 kB
Stiahnuté: 234×
Vložené: 17. 9. 2020

II. polrok 2019

sprava-o-cinnosti-hk-za-2-polrok-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,93 kB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 17. 9. 2020

II. polrok 2016

II. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,86 kB
Stiahnuté: 243×
Vložené: 30. 5. 2020

II. polrok 2015

II. polrok 2015.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 67,97 kB
Stiahnuté: 236×
Vložené: 30. 5. 2020

II. polrok 2014

II. polrok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 569,98 kB
Stiahnuté: 245×
Vložené: 30. 5. 2020

II. polrok 2018

II. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,38 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 30. 5. 2020

II. polrok 2017

II. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,05 kB
Stiahnuté: 276×
Vložené: 30. 5. 2020

I. polrok 2019

I. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,73 kB
Stiahnuté: 254×
Vložené: 30. 5. 2020

I. polrok 2018

I. polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 52,83 kB
Stiahnuté: 238×
Vložené: 30. 5. 2020

I. polrok 2017

I. polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,47 kB
Stiahnuté: 261×
Vložené: 30. 5. 2020

I. polrok 2016

I. polrok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 224,81 kB
Stiahnuté: 210×
Vložené: 30. 5. 2020

I. polrok 2015

I. polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 241,57 kB
Stiahnuté: 212×
Vložené: 30. 5. 2020

Odborné stanovisko HK k záverečnému účtu

Rok 2020

obecny-urad-hlavny-kontrolor-odborne-stanovisko-k-zaverecnemu-uctu-obce-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 160,74 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 25. 6. 2021

Rok 2019

Rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,16 MB
Stiahnuté: 217×
Vložené: 10. 7. 2020

Rok 2018

Rok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,35 kB
Stiahnuté: 202×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2017

Rok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 99,28 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2016

Rok 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 413,2 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2015

Rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 408,33 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 30. 5. 2020

Rok 2014

Rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,77 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 30. 5. 2020

Stanovisko HK k návrhu rozpočtu

Návrh na rok 2019

Návrh na rok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 76,02 kB
Stiahnuté: 252×
Vložené: 30. 5. 2020

Voľby prezidenta 2024

Voľby 2024

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 29 °C 16 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 25/17 °C
streda 24. 7. slabý dážď 23/14 °C
štvrtok 25. 7. oblačno 21/13 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
 • 12641. písomná zmienka
 • 468Obyvateľstvo
 • 509 m. nm.Nadmorská výška
 • Kostoly
 • Futbalové ihrisko
 • Materská škola