Obec Háj
ObecHáj

Plán práce obecného zastupiteľstva v Háji na rok 2022

09.03.2022

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.   
 3. Správa o činnosti OcÚ, poslancov OZ a ZPOZ – u za rok 2021.
 4. Správa o činnosti hl. kontrolóra za rok 2021.
 5. Prejednanie a pripomienkovanie návrhu plánu práce OZ na rok 2022.    
 6. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.          
 7. Návrh na uznesenie, záver.

25.04.2022

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.     
 3. Organizačné zabezpečenie kultúrno – športových aktivít v obci (stavanie mája, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň matiek a Deň otcov, MDD).
 4. Organizačné otázky informácie, pripomienky, diskusia.
 5. Návrh na uznesenie, záver.

30.06.2022

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.
 3. Schválenie Záverečného účtu obce Háj za rok 2021.                      
 4. Správa o činnosti hl. kontrolóra za 1. polrok 2022.
 5. Organizačné zabezpečenie Memoriálu Ing. Donáta a J. Šípku, osláv 78. výročia SNP spojených s kultúrno – športovým popoludním „Rozlúčka s prázdninami“, Vatra SNP v areáli futb.  ihriska, Úcta k starším.
 6. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.
 7. Návrh na uznesenie, záver.   

08.09.2022

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.
 3. Informácia o organizačnom zabezpečení Volieb do orgánov samosprávy obcí a Vyšších územných celkov.
 4. Určenie volebných obvodov, počtu poslancov OZ a úväzku starostu obce na nasledujúce štvorročné volebné obdobie.
 5. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.
 6. Návrh na uznesenie, záver.

28.11.2022

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice, zapisovateľa.
 2. Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadania OZ.
 3. Správa o činnosti komisie OVPaS za 1. polrok 2022.
 4. Správa o činnosti finančno – plánovacej komisie za 1. polrok 2022.
 5. Správa o činnosti kultúrno – športovej komisie za 1. polrok 2022.
 6. Prejednanie návrhu  rozpočtu obce na roky 2024 – 2025 a schválenie rozpočtu obce na rok 2023.
 7. Prejednanie a schválenie VZN  na daň z nehnuteľností  a komunálny odpad.
 8. Správa DHZ o zazimovaní požiarnej techniky.
 9. Inventarizácia majetku obce – určenie inventarizačných komisií.
 10. Organizačné zabezpečenie Mikulášskeho večierka.
 11. Organizačné otázky, informácie, pripomienky, diskusia.
 12. Návrh na uznesenie, záver.

V Háji, dňa 28.01.2022

obec-haj-obecne-zastupitelstvo-plan-prace-2022.pdf (54.7 kB)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Hájsky hlásnik

Hájsky hlásnik

 • 12641. písomná zmienka
 • 476Obyvateľstvo
 • 509 m. nm.Nadmorská výška
 • Kostoly
 • Futbalové ihrisko
 • Materská škola