Obec Háj
ObecHáj

Starosta obce

Erika Herčúthová

Háj 5
03901 Turčianske Teplice

Tel.: 043/4922685
Mobil:  +421915 981 800
Email: starostkahaj@gmail.com

Zástupca starostky: Miroslav Pavlík

Starosta je:

 1. Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a  zložením sľubu starostu. Spôsob voľby starostu  upravuje osobitný zákon.
 2. Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v  majetkovo-právnych vzťahoch obce, pracovno-právnych vzťahoch a  v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

Starosta najmä:

 •  zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva  a podpisuje  uznesenia,
 •  vykonáva obecnú správu,
 •  zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 •  vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu, informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 •  rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, 
 •  starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že  ho nepodpíše  v lehote podľa

§ 12 ods. 11 zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov.

 • ustanovenie podľa písmena f)  sa nevzťahuje na uznesenie o voľbe a odvolaní hlavného kontrolóra a na uznesenie o vyhlásení miestneho referenda o odvolaní starostu.
 • ak bol výkon  uznesenia obecného zastupiteľstva podľa  písmena f)  pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť.

Ak obecné zastupiteľstvo uznesenie  nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže  pozastaviť.

 1. Platové pomery starostu upravuje osobitný  zákon.
 2. Starosta si prehlbuje vedomosti potrebné na výkon funkcie starostu. 
 3. Mandát  starostu  zaniká  za nedodržanie  podmienok uvedených  v § 13 písm. a, odsek 1 a 2   zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších  zmien a doplnkov.

Starosta má jedného zástupcu na celé funkčné obdobie, ktorý by mal byť zvolený do 60 dní od zloženia sľubu starostu. Ak sa tak  nestane, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec.

Zástupca starostu zastupuje starostu  v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.  Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.  

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Hájsky hlásnik

Hájsky hlásnik

 • 12641. písomná zmienka
 • 476Obyvateľstvo
 • 509 m. nm.Nadmorská výška
 • Kostoly
 • Futbalové ihrisko
 • Materská škola