Dátum

  

  OBECNÝ   ÚRAD

Starosta

Zamestnanci úradu

Cenník spr. poplatkov

Tlačivá

Úradné dokumenty

Verejné obstarávanie

Výberové konania

Obecná knižnica

Hájsky hlásnik

Objednávky

Zmluvy

Faktúry
Územný plán obce
PHSR
Ochrana osobných údajov
Prezidentské voľby
Voľby do EP
 

SAMOSPRÁVA

Obecné zastupiteľstvo
Plán zastupiteľstva
Komisie OZ
Hlavný kontrolór
Uznesenia a zápisnice OZ
VZN, smernice
Rozpočty a záverečné účty obce
 

O OBCI

Mikroregión
Udalosti v obci
Zvyky a tradície
Symboly obce
Školstvo
História
Kultúrne pamiatky
Geografické údaje
Demografické údaje
 
NA STIAHNUTIE

Časopis 2019

Hájsky hlásnik 1-2.


 
Linky

 

Návštevnosť

počet prístupov na stránku od 12.3.2009

                                    

 Vítame Vás na stránke obce Háj

ÚVOD

O OBCI

OBECNÝ ÚRAD

SAMOSPRÁVA

ÚRADNÁ TABUĽA FOTOGALÉRIA

KONTAKTY

Aktuálne oznamy

Najnovšie fotogalérie

Mesiac úcty k starším

Prijmite od nás pozvanie na posedenie pri príležitosti Meciaca úcty k starším 18. októbra 2019 o 17:00 hodine v kultúrnom dome v Háji.

Pripravený je kultúrny program, občerstvenie i balíčky. Veríme, že naše pozvanie prijmete. Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov,
keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

Zobraziť plagátik

Notár

Obecný úrad oznamuje občanom, že ako notár vymenovaný do obvodu Turčianske Teplice vykonáva notársku činnosť JUDr. Pavlína Jurásová na adrese Horné Rakovce 2050/48, Turčianske Teplice (pri okresnom úrade) v úradných hodinách pondelok až piatok od 8:00 hod. do 14:00 hod.

Na požiadanie klientov je možné vykonať notársky úkon aj mimo uvedeného sídla, ako aj mimo úradných hodín notára.

Telefonický kontakt : 0907 818 705, 043 490 17 41

Bežné zastávky autobusu

Obecný úrad oznamuje občanom, že od utorka 1. októbra 2019, už bude autobus zachádzať do obce, preto môžete nastupovať na jednotlivých zastávkach.

Zber papiera

Obecný úrad Háj oznamuje občanom, že dňa 3. októbra 2019, t.j. vo štvrtok, vykoná v našej obci firma z Harmanca výkup zberového papiera. Zber sa uskutoční pri obchode potravín v čase od 16.00 hod. do 16.45 hod. Kartóny sa nevykupujú, ani papier prinesený v kartónových krabiciach nebude pracovníkom prebratý.

Zber separovaného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma VEPOS vykoná dňa 07. októbra 2019 v našej obci separovaný zber odpadu, preto si vrecia s jednotlivými komoditami vyložte pred svoje príbytky.

Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma VEPOS bude od 17. októbra 2019 vykonávať zber komunálneho odpadu zo smetných nádob každý týždeň vždy vo štvrtok.

Dátumy: 3.10.2019, 17.10.2019, 24.10.2019, 31.10.2019... - každý týždeň vždy vo štvrtok.

Triedenie odpadu

"...Cieľom triedeného zberu je zvýšiť podiel recyklovaných zložiek komunálneho odpadu, a tým šetriť životné prostredie. A Vy, občania, v tomto zohrávate nezastupiteľnú úlohu, nakoľko Vy sa rozhodujete, ako budete s Vaším odpadom nakladať.

Samozrejme, ak je to možné, mali by sme sa snažiť o predchádzanie vzniku odpadu, a teda výrobky opätovne používať či uprednostňovať tie, ktoré neobsahujú veľa obalu..."

— NATUR-PACK, a.s.

Zobraziť podrobnosti
Ďalšie typy letákov na šírenie

Jazda veteránov Stredom Európy

Podujatie je jednodňové a uskutoční sa v nedeľu 15. septembra od 10:00. Je určené pre jazdcov na historických vozidlách do roku 1989 (automobily a motocykle). Bude to jazda okresom Turčianske Teplice, Žiar nad Hronom a Martin, ktorá bude prebiehať za plnej premávky. Každý účastník jazdy je povinný spĺňať so svojim vozidlom všetky povinností, ktoré ukladá platná legislatíva SR, pre jazdu na cestných komunikáciách a takisto dodržiavať dopravné predpisy. Každý účastník sa akcie zúčastňuje dobrovoľne na vlastné riziko a vzdáva sa akejkoľvek možnosti vymáhať od usporiadateľa náhradu škody vzniknutej mu počas podujatia. Usporiadatelia nenesú zodpovednosť za spôsob ich jazdy.

Reportáž z roku 2018

Zobraziť plagát, propozície, časový harmonogram

Opílenie stromov pod elektrickým vedením

"...Pri kontrole vedenia VN 208 v k. ú. Háj (ďalej len „vedenie“) bolo zistené, že porasty v ochrannom pásme a pod horeuvedeným vedením dosiahli nebezpečnú výšku a tým ohrozujú jeho spoľahlivú, plynulú a bezpečnú prevádzku a tiež je ohrozená bezpečnosť osôb a majetku nachádzajúcich sa v ochrannom pásme a pod týmto vedením.
...
Vyzývame všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia, a to v rozsahu podľa § 43 Zákona o energetike. Odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov Vás vyzývame vykonať do 9.10.2019. Pri odstránení a okliesnení stromov a iných porastov je potrebné dodržiavať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany..."

— Stredoslovenská distribučná, a.s.

Zobraziť celú vyhlášku

Odpočet elektrickej energie

Obecný úrad v Háji oznamuje všetkým občanom, že dňa 6. septembra 2019, t.j. v piatok, v čase od 10.00 hod. do 19.00 hod. bude poverená osoba, na základe poverenia od Stredoslovenskej distribučnej a.s. Žilina, vykonávať v našej obci odpočet spotreby elektrickej energie – obyvateľstvo. Odpočet sa bude vykonávať pre všetkých dodávateľov elektrickej energie. Prosíme o sprístupnenie elektromerov k fyzickému odpočtu a kontrole meracieho zariadenia – elektromera.

Poverená osoba bude viditeľne označená vestou s nápisom „Odpočtár“ s logom SSD a.s. a poverením na výkon odpočtov elektrickej energie.

Oslavy SNP

Obecný úrad a Kultúrno-športová komisia v Háji pozývajú občanov na pietnu spomienku kladenia kvetov pri príležitosti osláv 75. výročia SNP, ktorá sa bude konať v stredu 28.8.2019. Zraz účastníkov bude o 17.45 pri obecnom úrade.

Položením kytíc si uctíme tých, ktorí povstali proti fašistickému útlaku v túžbe po slobode a položili za ňu svoje životy.

Zobraziť podrobnosti

Rozlúčka s prázdninami

Obec Háj a TJ Družstevník Háj Vás pozývajú na rozlúčku s prázdninami, ktorá sa uskutoční dňa 31. augusta 2019 o 16:00 hod. v areáli futbalového ihriska. O občerstvenie je postarané. Novinka: fazuľovica.

Zobraziť podrobnosti

Ponuka práce - ŽOS Vrútky

Spoločnosť ŽOS Vrútky príjme do pracovného pomeru alebo na živnosť zamestnancov na pozíciu tryskáč so základnou mzdou od 700 € (brutto) s príplatkami za výkon a s možnosťou získať ďalšie osobitné príplatky a odmeny, vrátane 13. platu a ďalších benefitov. Spoločnosť ŽOS Vrútky zároveň ponúka možnosti zamestnať sa aj pre rôzne ďalšie odbory ako elektromechanik, zvárač, zámočník, pomocný pracovník, vodič, žeriavnik, rušňovodič a ďalšie. V prípade záujmu o viac informácií sa pozrite na stránku profesia.sk alebo kariera.sk alebo pošlite Váš životopis na  . V prípade potreby vieme poskytnúť aj ubytovanie.

Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 2. augusta 2019 od 6:00.

Zobraziť podrobnosti

Budovanie kanalizácie - ďalšia etapa

Od pondelka 5. augusta 2019 sa v našej obci začne s budovaním ďalšej etapy kanalizácie. Z tohto dôvodu Vás žiadame o zhovievavosť a trpezlivosť. Veríme, že tento najrozsiahlejší úsek kanalizácie (dokončenie horného konca od Zdenka L u k á č a po Ivana O r a v c a, ulica od autobusovej zastávky popri miestnom práči, ako aj celá ulica vedľa ihriska až po dolnú školu) bude vybudovaný  čo najrýchlejšie, aby obmedzenia trvali čo najkratšie.

Zároveň Vám dávame do pozornosti, že od pondelka 5.8.2019 nebude premávať autobus do obce a to až do odvolania! Za pochopenie Vám vopred ďakujeme!

Zber separovaného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma VEPOS vykoná dňa 12. augusta 2019 v našej obci separovaný zber odpadu, preto si vrecia s jednotlivými komoditami vyložte pred svoje príbytky.

Poďakovanie

Priatelia,

chcem sa Vám všetkým veľmi pekne poďakovať za pomoc a spoluprácu pri príprave, organizovaní a samotnej realizácii osláv 755. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Hlboko si vážim to, že ste svoj voľný čas, a niektorí aj dovolenku, obetovali našim oslavám.

Som nesmierne rada, že okrem poslancov OZ, členov komisií, zamestnancov a aktivačných pracovníkov sa v tejto obci nájdu aj takí občania, ktorým záleží na našej obci a pomáhajú nezištne. Vďaka Vám členovia Dobrovoľného hasičského zboru, Telovýchovnej jednoty, Jednoty dôchodcov, ako aj Vám ostatným občanom, ktorí ste priložili ruku k dielu.

Vedzte, že všetko, čo sa v tejto obci uskutoční je pre všetkých nás, ktorí tu žijeme.

S úctou sa pred Vami skláňam a ešte raz VEĽKÉ ĎAKUJEM!

— Erika Herčúthová

Výberové konanie - riaditeľ/ka MŠ

Obec Háj vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Háj 69, 039 01 Turčianske Teplice s nástupom od 10.08.2019. Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky sa dozviete vo vyhlásení výberového konania.

Zobraziť podrobnosti

755. výročie Obce Háj

Vážení spoluobčania!

Naša obec si dňa 6. júla, t.j. v sobotu pripomenie oslavy 755. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci.

Pri tejto príležitosti mi dovoľte pozvať Vás všetkých na oslavy obce, ktoré sa začnú o 11.00 hodine ekumenickými službami božími v evanjelickom kostole. Po ich skončení bude nasledovať historický sprievod obcou. Z tohto dôvodu sa na Vás obraciame s prosbou upraviť si okolie svojich príbytkov vykosením dvorov.

Zároveň žiadame majiteľov automobilov, aby v tento deň neparkovali na komunikáciách svoje autá a tieto si preparkovali do svojich dvorov. Sprievod pôjde od evanjelického kostola smerom na horný koniec a popri miestnom práči na futbalové ihrisko, kde budú prebiehať samotné oslavy.

Zároveň nám dovoľte pozvať Vás na výstavu, ktorú pre nás pripravili členovia Jednoty dôchodcov v Háji a táto bude prístupná pre širokú verejnosť na poschodí pri obradnej miestnosti obecného úradu.

Pozvánky s novým číslom Hájskeho hlásnika, ktorý je venovaný práve histórii našej obce, obdrží každá domácnosť v najbližších dňoch.

— starostka obce

Rýchlostná cesta R3 Mošovce - Horná Štubňa

Vážení občania, pozývame Vás dňa 17. júla 2019 o 17.00 hod. do sály Kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach na verejné prerokovanie správy o rýchlostnej ceste R3 Mošovce – Horná Štubňa za účasti príslušných orgánov MŽP SR, MDaV SR a NDS.

Zobraziť pozvánku

Zobraziť podrobnosti k projetku (termíny, trasy, dopady...)

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 1. júla 2019 od 8:00 do odvolania.

Zobraziť podrobnosti

Banícka rallye

Obec Háj oznamuje občanom, že dňa 29. júna 2019 v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. sa uskutoční mototuristická súťaž Banícka rallye. Prejazd cca 20 posádok bude viesť aj cez našu obec - okolo ev. kostola smerom na horný koniec (autobusová zastávka) a nazad okolo miestneho práča k ev. kostolu a smer Čremošné.

Zobraziť trasu

Účelom je propagácia krás Slovenska a samotný výber trasy propaguje aj našu obec. Celá trasa bude zabezpečovaná usporiadateľským a rozhodcovským zborom v počte 10 osôb, vrátane zdravotnej a usporiadateľskej služby. Súťaž bude prebiehať za normálnej cestnej premávky, pri prísnom dodržiavaní pravidiel cestnej premávky a nevyžaduje si zvláštne opatrenia. Prejazdové kontroly, časové kontroly a tajné kontroly budú zabezpečené usporiadateľom súťaže, ktorým je AUTOMOTOKLUB Baník, Handlová. Štart a cieľ je v meste Handlová.

Zobraziť reportáž - Banícka rallye nie je o rýchlosti

Deň matiek a deň otcov

Obecný úrad a Kultúrno športová komisia v Háji Vás pozýva na kultúrne podujatie pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov, ktoré sa bude konať 16. júna 2019 o 14:00 v kultúrnom dome s bohatým kultúrnym programom. Nebude chýbať ani tradičné pohostenie, tešíme sa na Vás!

Zobraziť podrobnosti

Zber elektroodpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma VEPOS vykoná dňa 28.06.2019 v našej obci zber elektroodpadu (chladničky, práčky, el. rúry, televízory, počítače, tlačiarne, vysávače, kosačky, ...). Elektroodpad prineste v termíne do 27.06.2019 k obecnej garáži (pri telovýchovnej jednote).

Rekonštrukcia cesty

Obecný úrad oznamuje občanom, že v termíne od 06. 06. 2019 budú prebiehať práce pri rekonštrukcii miestnej komunikácie v časti nová kolónia - od súpisného čísla 153 Jozef F i l l o (č. 156 Ján I ž i p) po súpisné číslo 165 Cyril B a h u r i n s k ý, preto prosíme občanov v uvedenej lokalite o zhovievavosť.

Oslava medzinárodného dňa detí

Obecný úrad a Kultúrno športová komisia v Háji pozýva všetky deti na oslavu MDD, ktorá sa uskutoční v nedeľu 9. júna 2019 o 13:30 hod. v areáli futbalového ihriska. Čaká na vás kopec zábavy, rôzne súťaže a sladká odmena. Tešíme sa na Váš!

Zobraziť podrobnosti

Veľkoobjemový zber separovaného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že firma VEPOS vykoná dňa 17. júna 2019 v našej obci veľkoobjemový zber odpadu (nábytok drevený, čalúnený, plastový, umývadlá, WC misy, koberce, textil...). Odpad si vyložte večer pred zberom pred svoje príbytky, odkiaľ Vám bude odvezený.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne od 21.06.2019 07:30 do 16:30 bude v obci Háj prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distrbučná, a.s..

Zobraziť podrobnosti

Zber separovaného odpadu

Firma VEPOS oznamuje občanom, že dňa 3. júna 2019 (pondelok) vykoná v našej obci separovaný zber komunálneho odpadu, preto si vrecia s jednotlivými komoditami vyložte pred svoje príbytky.

Voľby do EP

Voľby do Európskeho parlamentu sa konali v sobotu 25. mája 2019.

Projekt eKasa

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019. Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

Zobraziť podrobnosti

2. memoriál Jozefa Ižipa ml.

Dobrovoľný hasičský zbor Háj Vás pozýva na 2. ročník Memoriálu Jozefa Ižipa ml.. Dňa 18. 05. 2019 so začiatkom o 21:00. Miesto konania: Areál hasičského športu Háj.

Zobraziť podrobnosti

Deň víťazstva nad fašizmom

Obecný úrad a Kultúrno-športová komisia v Háji Vás pozývajú na pietnu spomienku kladenia vencov pri príležitosti 74. výročia víťazstva nad fašizmom. Pietny akt sa bude konať v utorok 7. mája 2019. Zraz účastníkov bude o 17.00 hod. pri obecnom úrade.

Zobraziť podrobnosti

Stavanie mája

Obecný úrad a Kultúrno športová komisia v Háji vás srdečne pozývajú na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2019 o 17:00 hod. pri obecnej garáži. O občerstvenie a sladkosti je postarané. Tešíme sa na vašu účasť!

Zobraziť podrobnosti

Vývoz komunálneho odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že termíny vývozu komunálneho odpadu (zo smetných nádob) budú nasledovné:

Utorok (30.04.2019)
Štvrtok (09.05.2019)
Štvrtok (16.05.2019)
Štvrtok (30.05.2019)
Štvrtok (13.06.2019)

Dávame do pozornosti občanom, že vývoz komunálneho odpadu (zo smetných nádob) počnúc dňom 16.05.2019 sa bude vykonávať vždy vo štvrtok, každé dva týždne.

Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 12. apríla 2019 od 15:00.

Zobraziť podrobnosti

Prerušenie distribúcie elektriny

Oznamujeme, že v stredu 17.04. od 7:30 do 16:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

Zobraziť podrobnosti

Čiastočná uzávierka cesty

Správa ciest ŽSK oznamuje občanom, že v termíne od 11.04.2019 do 19.04.2019 budú prebiehať práce pri čiastočnej uzávierke (1/2 vozovky) na ceste III/2174 na úseku medzi obcami Háj a Čremošné.

Veľkonočné tvorivé dielne

Sviatky jari sa nezadržateľne blížia a my sa na ne opäť pripravíme na tradičnej veľkonočnej tvorivej dielni, na ktorej si rôznymi technikami nazdobíme kraslice. Stretneme sa vo štvrtok, 11. apríla o 15:30 hod., v animačnej miestnosti. Nezabudnite si priniesť vyfúknuté vajíčka. Tešíme sa na Vás!

Zobraziť podrobnosti

Nová chirurgická ambulancia

Obecný úrad oznamuje občanom, že v priestoroch bývalej Polikliniky v Turč. Tepliciach je zriadená nová chirurgická ambulancia.

Lekár: MUDr. Semáneková Mária

Ordinačné hodiny: 7:00 hod. – 13:00 hod. v pondelok až piatok

Zazmluvnené zdravotné poisťovne : Dôvera, Union (VŠZP by mala byť v priebehu apríla, zatiaľ poistenci VŠZP budú ošetrení s minimálnym doplatkom).

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Martin a Turčianske Teplice od 5. apríla 2019 od 8:00 do odvolania.

Zobraziť podrobnosti

74. výročie oslobodenia obce

Nazabúdajme na obete, hrdinov, činy a na všetko, čo sa viaže s 2. svetovou vojnou a odbojom. Príďte si kyticou kvetov a horiacim plameňom uctiť pamiatku tých, ktorí bojovali za našu slobodu. Pietna spomienka pri príležitosti 74. výročia oslobodenia našej obce sa uskutoční 4. apríla 2019. Stretnutie účastníkov bude o 17:45 pri obecnom úrade.

Voľby prezidenta SR

Výsledky 2. kola prezidentských volieb v obci Háj.

Zobraziť podrobnosti

Zber separovaného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že spoločnosť VEPOS vykoná v našej obci dňa 29. marca 2019, t.j. v piatok, zber separovaného odpadu, preto si vrecia s vyseparovanými komoditami vyložte pred svoje príbytky.

Voľby prezidenta SR

Výsledky 1. kola prezidentských volieb v obci Háj.

Zobraziť podrobnosti

Komunálny odpad v roku 2018

V roku 2018 vznikol na území obce komunálny odpad o celkovej hmotnosti 107 100 kg.

V rámci triedeného zberu zavedeného v obci bola celková hmotnosť vytriedených zložiek z komunálnych odpadov 22 753 kg.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 predstavuje 17,52 %.

Zobraziť podrobnosti

Členská schôdza - TJ Družstevník Háj

Pozývame Vás na členskú schôdzu občianskeho združenia TJ Družstevník Háj, ktorá sa uskutoční dňa 02.03.2019 v Kultúrnom dome v Háji o 17:30 hod.

Pozvanie je určené pre členov, ako aj pre sympatizantov združenia. Tešíme sa na Vašu účasť.

Výbor TJ Družstevník Háj

2 % z dane pre futbalistov

Podporte našich futbalistov a poukážte 2 % zo svojich daní Telovýchovnej jednote Družstevník Háj. Vás to nebude nič stáť a im to umožní pokračovať vo svojej činnosti. Stačí si stiahnuť a vyplniť tlačivo, ktoré potom priložíte k daňovému priznaniu. Za všetky príspevky vám futbalisti vopred ďakujú.

Stiahnuť tlačivo

Výročná schôdza - Urbár Háj

Lesné pozemkové spoločenstvo URBÁR Obec Háj pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 2. marca 2019, t.j. v sobotu, o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Háji.

Zároveň sa s prosbou obracia na svojich členov, aby o konaní výročnej schôdze informovali svojich blízkych a známych, ktorí sú členovia spoločenstva URBÁR Háj. Po skončení schôdze sa budú vyplácať podiely za rok 2018.

Výbor LPS URBÁR

Obec Háj informuje občanov

Obec Háj informuje občanov, že z dôvodu výskytu afrického moru ošípaných sa sprísnila legislatíva pri predaji, chove a realizácii domácej zabíjačky, a preto sa obecná zabíjačka v tomto roku neuskutoční. Za porušenie tohto nariadenia hrozí vysoká pokuta.

Fašiangová zábava

DHZ Háj vás pozýva na fašiangovú zábavu, ktorá sa uskutoční dňa 16.02.2019 o 20:00 v kultúrnom dome v Háji. Do tanca vám zahrá hudobná skupina ZBM z Brezna. Vstupné je 2,50 €. O občerstvenie, dobrú zábavu a tombolu je postarané!

Zobraziť podrobnosti

Zber separovaného odpadu

Obecný úrad oznamuje občanom, že spoločnosť VEPOS vykoná v našej obci dňa 1. februára 2019, t.j. v piatok, zber separovaného odpadu, preto si vrecia s vyseparovanými komoditami vyložte pred svoje príbytky.

Voľby prezidenta SR

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 16. 03. 2019 od 7:00 do 22:00. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. 03. 2019 od 7:00 do 22:00.

Usmernenie registrácie chovu ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej ako „ŠVPS SR“) usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.

Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 € do 1000 €.


Natur-pack

Udialo sa

Rozlúčka s prázdninami, 31. augusta 2019


pozrieť fotoalbum

 

Rozlúčka s prázdninami, 31. augusta 2019


pozrieť fotoalbum

 

Rozlúčka s prázdninami, 31. augusta 2019


pozrieť fotoalbum

 

75. výročie SNP, 28. augusta 2019


pozrieť fotoalbum

 

755. výročie obce, 6. júla 2019


pozrieť fotoalbum

 

Deň matiek a Deň otcov, 16. júna 2019


pozrieť fotoalbum

 

Deň detí, 9. júna 2019


pozrieť fotoalbum

 

25. letné športové hry regiónu Turiec, 7. júna 2019


pozrieť fotoalbum

 

Deň víťazstva nad fašizmom, 7. mája 2019


pozrieť fotoalbum

 

Stavanie mája, 30. apríla 2019


pozrieť fotoalbum

 

Veľkonočné tvorivé dielne, 11. apríla 2019


pozrieť fotoalbum

 

74. výročie oslobodenia obce, 4. apríla 2019


pozrieť fotoalbum

 

Veselé jarné prázdniny, 6. a 7. marca 2019


pozrieť fotoalbum

 

Vyhodnotenie fotosúťaže Letné záblesky

Ďakujeme všetkým účastníkom a víťazom gratulujeme!>>> zobraziť staršie udalosti <<<

Ilustrácie: Freepik

Aktualizácia stránky: 16.08.2018 10:39


Kontakt: Obec Háj, Obecný úrad Háj, Háj 176, 039 01 Turčianske Teplice, e-mail: obecnyurad01@stonline.sk, tel./fax: 043 / 4922 685