Menu
Obec Háj
ObecHáj

Samospráva

1. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak takéto úkony podľa  osobitného zákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

2. Samosprávu obce Háj vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :

 • a/ orgánov obce
 • b/ hlasovaním obyvateľov obce v miestnom referende
 • c/ verejným zhromaždením obyvateľov obce

3. Obec pri výkone samosprávy najmä:

 • a) vykonáva úkony súvisiace s riadením, hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
 • b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
 • c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,
 • d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak neustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických a fyzických osôb a k ustanoveniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci, zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok,
 • e) zabezpečuje verejnoprospešné služby najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
 • f) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, vytvára podmienky na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • g) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb,
 • h) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
 • i) vykonáva investičnú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
 • j) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitých predpisov svoje rozpočtové, iné zariadenia,
 • k) organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
 • l) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
 • m) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitých predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • n) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitého predpisu,
 • o) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • p) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.

4. Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti
štátnej správy, platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.

5. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne
záväzné nariadenia (ďalej len nariadenia). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom.

Voľby prezidenta 2024

Voľby 2024

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 5. 2024
slabý dážď 23 °C 11 °C
streda 29. 5. slabý dážď 21/10 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 20/10 °C
piatok 31. 5. mierny dážď 15/12 °C

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
 • 12641. písomná zmienka
 • 468Obyvateľstvo
 • 509 m. nm.Nadmorská výška
 • Kostoly
 • Futbalové ihrisko
 • Materská škola